Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen en diensten van vorstmantrading en op alle overeenkomsten die wij met afnemers en wederpartijen, hierna: de klant, aangaan.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door vorstmantrading zijn aanvaard. De op de site aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar zonder verzendkosten. De verzendkosten zijn op de site aangegeven en geldig in Nederland.

Betaling

Betalingen dienen altijd vooraf te geschieden via bankoverboeking,Paypal of Ideal. Indien er wordt gekozen voor de methode “overboeking”, zal vorstmantrading de bestelde artikelen verzenden op het moment dat bij vorstmantrading de gedane betaling ontvangen is. Hierna zal vorstmantrading zo spoedig mogelijk tot levering van het bestelde overgaan. Afhalen van goederen is mogelijk na contact per mail of telefoon, de betaling dient dan ter plaatse contant te worden voldaan.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een artikel op de site zichtbaar is, is deze op voorraad tenzij anders aangegeven. Indien alsnog een artikel niet voorradig mocht zijn zal vorstmantrading de klant hierover inlichten en een geschatte levertijd verstrekken waarna de klant de bestelling alsnog kan annuleren. Eventuele schade en/of defect dient binnen 24 uur na ontvangst door de klant te worden gemeld per email.

Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Retour

Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, hebt u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om de bestelling te retourneren. Een retournering van een bestelling wordt uitsluitend geaccepteerd indien vorstmantrading hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte is gebracht. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.

Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd. De goederen moeten ongeopend en in de originele verpakking aangeboden worden. Verzendkosten vallen buiten de retourregeling, rembourszendingen worden geweigerd. Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde verzendingen worden altijd geweigerd. Door u bestelde goederen, welke speciaal voor u zijn gemaakt of besteld kunnen niet worden geretourneerd.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van vorstmantrading gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het gebruik van afbeeldingen van de site van vorstmantrading zijn niet toegestaan tenzij door vorstmantrading toestemming hiervoor is verleend.

Overmacht

Vorstman Trading is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,  overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van vorstmantrading, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Vorstman Trading behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is vorstmantrading gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen vorstmantrading en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dordrecht kennis, tenzij vorstmantrading er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Beperking van aansprakelijkheid

Vorstmantrading stelt zich nimmer aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van door ons geleverde artikelen, ongeacht hoe de schade is ontstaan is. Voorbeelden hiervan zijn, maar beperken zich niet tot: het niet goed functioneren van het artikel, verkeerde gebruiksinstructies of bijvoorbeeld verkeerd gebruik van het artikel. Ook stellen wij ons nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van te late levering.